شرکت فرازآوران آسمان

مشاوره، طراحی و ساخت هلیپد

آبرو و گاتر هلی پد

آبرو و گاتر هلی پد

سطح هلی پد نیز همانند سایر سطوحی که در بالاترین سطح از ساختمان هستند در معرض بارش ها میباشند از سطوح آبگیر به شمار میرود که این مسئله پد را نیازمند به سامانه ای جهت جمع آوری آب حاصل از بارش مینماید ، معمولا عواملی چون مساحت سطح آبگیر ، جنس آبرو ،تعداد خروجی ها ، شیب کف و میزان دبی خروجی …عواملی متغییر درجهت  احداث این سامانه میباشد.