شرکت فرازآوران آسمان

مشاوره، طراحی و ساخت هلیپد

افتخارات

نامة تقدیر شورای اسلامی شهر تهران از فعالیتهای شرکت فرازآوران آسمان در مورد ساخت هلی پدهای استاندارد در تهران