شرکت فرازآوران آسمان

مشاوره، طراحی و ساخت هلیپد

رنگ آمیزی و علائم هلی پد

رنگ آمیزی و علائم هلی پد

میتوان گفت که رنگ آمیزی هلی پد جزء اصلی ترین مراحل کار ظاهری پد میباشد که با توجه به جنس پدها فازی بودن یا بتنی بودن پد از متریال مختلف در جهت اعمال آن استفاده میگردد با توجه به فضای قرارگیری پدها  رنگ آمیزی باید به گونه ای صورت پذیرد که مقاومت در برابر عوامل طبیعی چون بارش ها و تابش شدید آفتاب را دارا باشد.

از لحاظ کد رنگ های مورد استفاده و همچنین علائم روی پد ها قوانین مفصل هوانوردی طبق قوانین هواپیمایی کشوری حاکم است.