شرکت فرازآوران آسمان

مشاوره، طراحی و ساخت هلیپد

سیستم اطفای حریق

سیستم اطفای حریق

هلی پد ها باید دارای سامانه اطفاء حریق مجزای آب و تعدادی کپسول های آتش نشانی بوده که این موارد در قوانین آتش نشانی کشور به آن اشاره شده است.

این سامانه شامل منابع آب ، بوستر ،لوله کشی ها، فایرباکس ها و کپسول ها و … میباشد. و باید میزان دبی خروجی و فشار طوری باشد که پاسخگوی نیاز پد باشد.