فراز آوران آسمان – هلی پد – ساخت هلی پد

مشاوره، طراحی و ساخت پد های هلکوپتر – طراحی هلی پد – اجاره هلکوپتر – خرید هلکوپتر در سراسر کشور

۶۷۲۳۷۳۷۳-ho-ホーチミン市-۱۲-月-۱۸-日、ベトナムで一番高いビルは、ビテクスコ-・-フィナンシャル-タワー発足-۲۰۱۰-年-۱۰-月-۳۰-日-۲۰۱۰-年-۱۲-月-۱۸-日にホーチミン