شرکت فرازآوران آسمان

مشاوره، طراحی و ساخت هلیپد

۶۷۲۳۷۳۷۳-ho-ホーチミン市-۱۲-月-۱۸-日、ベトナムで一番高いビルは、ビテクスコ-・-フィナンシャル-タワー発足-۲۰۱۰-年-۱۰-月-۳۰-日-۲۰۱۰-年-۱۲-月-۱۸-日にホーチミン