شرکت فرازآوران آسمان

مشاوره، طراحی و ساخت هلیپد

Helipad on the roof of a skyscraper with cityscape view