شرکت فرازآوران آسمان

مشاوره، طراحی و ساخت هلیپد

هلی پد مهماندوست ۲

هلی پد مهماندوست ۲

 هلی پد پروژه مجتمع مسکونی مهماندوست ۲ یک پد اضطراری و از نوع سازه فلزی مشبک میباشد که توسط شرکت فرازآوران آسمان طراحی و ساخت آن به پایان رسیده است. این هلی پد موفق به اخذ اولین تاییدیه استاندارد هلی پدهای سازه فلزی در کل کشور، از سازمان هواپیمایی کشوری گردید.

 

 

 

تائیدیه سازمان هواپیمایی کشوری جهت هلی پد مهماندوست ۲ به عنوان تنها هلی پد فلزی استاندارد در شهر تهران