شرکت فرازآوران آسمان

مشاوره، طراحی و ساخت هلیپد

هلی پد های مجتمع زیتون سرمایه دانش

هلی پد های مجتمع زیتون سرمایه دانش

مجتمع مسکونی زیتون سرمایه دانش واقع در منطقه ۲۲ از دو برج ۲۱ طبقه تشکیل شده است که هر کدام دارای یک هلی پد بتنی می باشد.

مشاوره و طراحی هلی پد های این پروژه بر عهده شرکت فرازآوران آسمان بوده است.