شرکت فرازآوران آسمان

مشاوره، طراحی و ساخت هلیپد

هلی پد هتل ایران مال

هلی پد هتل ایران مال

هلی پد هتل ایران مال با قطر ۱۸ متر و با ساختار سازه فضایی طراحی و اجرا شده است.

هتل بزرگ ایران مال یکی از مرتفع ترین ساختمان های منطقه ۲۲ تهران محسوب می شود.  هلی پد هتل ایران مال نیز توسط شرکت فرازآوران آسمان طراحی و ساخته شده است.