شرکت فرازآوران آسمان

مشاوره، طراحی و ساخت هلیپد

هلی پد ۱۸ متری ایران مال، انتخاب برند بازلی

هلی پد ۱۸ متری ایران مال، انتخاب برند بازلی

هلی پد ۱۸ متری ایران مال برای تیزر تبلیغاتی برند بازلی انتخاب گردید.

در این تیزر، فرود هلیکوپتر بر روی هلی پد ۱۸ متری ایران مال به صورت کامپیوتری اضافه شده است و واقعی نیست.

هلی پد ۱۸ متری ایران مال تماماً توسط شرکت فرازآوران آسمان طراحی ساخته شده است.