شرکت فرازآوران آسمان

مشاوره، طراحی و ساخت هلیپد

چراغ های هلی پد

چراغ های هلی پد

در هوانوردی چراغ ها همانند تابلو های راهنمایی و رانندگی عمل میکنند و هر چراغ نشان دهنده دستوری خاص است که هلی پد هم از این جریان مستثنی نیست و دارای چراغ هایی با زاویه تابش خاص و رنگ خاص میباشد ، میزان درجه حفاظت چراغ ها، ارتفاع و همینطور نوع آن ها مسائلی است که دارای قوانین خاص خود میباشد.

چراغ های پد در دو دسته در جهت روشن نمودن سطح پد و همچنین مشخص کردن محدوده  فضای مورد استفاده خلبان دسته بندی میشوند.