شرکت فرازآوران آسمان

مشاوره، طراحی و ساخت هلیپد

اجاره هلی کوپتر

مشاوره اجاره هلیکوپتر

اجاره هلیکوپتر :   تهیه و اگذاری هلیکوپترهای خدماتی اجرای خدمات آمبولانس هوایی (هواپیما – هلیکوپتر) طراحی و اجرای عملیات حمل بار با هلی کوپتر …