شرکت فرازآوران آسمان

مشاوره، طراحی و ساخت هلیپد

خدمات هلی پد

ساخت هلی پد

خدمات ساخت هلی پد :  ساخت هلی پدهای با سازه فضایی  ساخت هلی پدها بتونی  ساخت هلی پدهای سطحی (روی زمین) ساخت و نصب تور …

مشاوره و طراحی هلی پد

ارائه خدمات مشاوره ، طراحی و نظارت بر ساخت هلی پد های اضطراری ، تجاری و بیمارستانی شامل خدمات زیر : جمع آوری و تکمیل …