شرکت فرازآوران آسمان

مشاوره، طراحی و ساخت هلیپد

رنگ هلی پد

رنگ آمیزی و علائم هلی پد

میتوان گفت که رنگ آمیزی هلی پد جزء اصلی ترین مراحل کار ظاهری پد میباشد که با توجه به جنس پدها فازی بودن یا بتنی …