شرکت فرازآوران آسمان

مشاوره، طراحی و ساخت هلیپد

سازه بتنی

هلی پد برج اداری شهید خدامی ونک

هلی پد برج اداری شهید خدامی ونک از نوع اضطراری و با سازه ای بتنی در حال اجرا می باشد.