شرکت فرازآوران آسمان

مشاوره، طراحی و ساخت هلیپد

مهماندوست 2

هلی پد مهماندوست ۲

 هلی پد پروژه مجتمع مسکونی مهماندوست ۲ یک پد اضطراری و از نوع سازه فلزی مشبک میباشد که توسط شرکت فرازآوران آسمان طراحی و ساخت …