شرکت فرازآوران آسمان

مشاوره، طراحی و ساخت هلیپد

هلی پد بیمارستان

هلی پد بیمارستان پارس رشت

پد بیمارستان پارس رشت یک پد امداد و نجات بوده که توسط فرازآوران آسمان طراحی و با نظارت این شرکت توسط پیمانکار اصلی ساخته شد …