شرکت فرازآوران آسمان

مشاوره، طراحی و ساخت هلیپد

گرمایش هلی پد

گرمایش از کف

با توجه به استانداردهای سازمان هواپیمایی کشوری، جهت جلوگیری از بروز یخ زدگی، لغزندگی و جمع شدن آب در سطح هلی پد سیستم اتومات گرمایش …